ANBI 

De Orde dient sinds haar oprichting het algemeen nut, zowel statutair als feitelijk. Ons kerkgenootschap Orde der Transformanten is sinds 2008 met de ANBI-status door de overheid volledig als zodanig erkend.

 

Het kerkgenootschap Orde der Transformanten (hierna: Orde) staat open voor alle mensen, dus niet voor enkel één bepaalde (bevolkings)groep. Binnen de Orde der Transformanten wordt niet gediscrimineerd op grond van ras, sekse, achtergrond, geaardheid, leeftijd of anderszins.

Op deze pagina staan de ANBI-gegevens van de Orde der Transformanten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2022

In het afgelopen jaar heeft de Orde der Transformanten ter uitvoering van haar doelstellingen onder andere de volgende activiteiten verricht: het houden van informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen, erediensten en het faciliteren van pastorale zorg.

Voor een gift kunt u de Orde bereiken via de contactpagina of via info@ordedertransformanten.nl

Beleidsplan van het kerkgenootschap Orde der Transformanten 2019 – 2023

Het kerkgenootschap Orde der Transformanten (hierna: Orde) dient sinds haar oprichting het algemeen nut. Het bestuur zet zich intensief in om de statutaire doelstelling van de Orde te realiseren.

Doelstelling

Doelstelling van de Orde is gemeenschappelijke Godsverering vanuit een hechte relatie met God, op basis van de geloofsleer van de Orde, en wereldwijd richting bieden voor de invulling van die relatie.

Activiteiten

Het kerkgenootschap tracht haar doelstelling te bereiken door onder andere informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen, erediensten voor gemeenschappelijke Godsverering, het delen van kennis aldaar en het oprichten en inrichten van geloofscirkels.
De Orde verricht geen activiteiten die afwijken van haar instellingskarakter. Alle werkzaamheden en activiteiten zijn zonder winstoogmerk.

Inkomsten en werven van fondsen

Het tot verwezenlijking van de doelstelling van de Orde der Transformanten bestemde vermogen wordt gevormd door:
a) vrijwillige bijdragen van de leden van de Orde;
b) subsidies, giften en donaties;
c) hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
d) hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Nalatenschappen aanvaardt de Orde slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Beheer en besteding van fondsen

Het vermogen van de Orde wendt het bestuur aan voor het realiseren van de doelstelling van de Orde. De Orde bezit geen onroerend goed.
Alle geldstromen binnen de Orde worden gecontroleerd volgens het zogeheten ‘vier ogen’-principe. De Financiële Commissie toetst de financiële besluitvorming en de financiële jaarstukken van het bestuur.
Over de besteding van gelden wordt besloten door het bestuur, waarbij de gebruikelijke tweederde meerderheid is vereist. Geen enkel (bestuurs)lid van de Orde heeft de beschikking over het vermogen van de Orde.

Bestuur van het kerkgenootschap

Het bestuur bestaat uit drie leden. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Contact, rechtsvorm, RSIN – nummer:

Website: ordedertransformanten.org
E-mailadres: info@ordedertransformanten.nl
Rechtsvorm: kerkgenootschap conform artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek
Activiteit: 94911 – Religieuze organisaties
RSIN: 822997186

Voorgenomen bestedingen in 2023 en toelichting daarop:

Orde der Transformanten Begroting 2023