Organisatie

De Orde kent een strikte scheiding tussen de organisatie en de Leer. Binnen de Orde heeft iedereen diens eigen specialisme, elk van gelijkwaardig belang. Waar de leden van de band de liederen voor onze erediensten schrijven en vertolken, zal een voorganger geestelijk voedsel aanreiken. Het bestuur maakt dit samenspel mogelijk.

Organisatie en Leer zijn binnen het kerkgenootschap strikt gescheiden. De organisatie ligt in handen van het bestuur. Dit behartigt de wereldse belangen. De voorgangers zijn verantwoordelijk voor de Leer en al wat daarmee samenhangt. Bestuursleden kunnen geen voorganger zijn of worden en voorgangers zijn uitgesloten van bestuurlijke en organisatorische taken.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organisatorische reilen en zeilen binnen de Orde. Dit omvat onder meer het organiseren van erediensten en gespreksbijeenkomsten en benoeming en ontslag van voorgangers. In de Orde zijn organisatie en Leer gescheiden. Het bestuur heeft dan ook geen enkele zeggenschap over de Leer. De functies van bestuurslid en voorganger zijn niet verenigbaar.

Voorgangers

De Orde heeft meerdere voorgangers. Zij zijn geroepen om Gods Woord over te brengen en te duiden en zijn verantwoordelijk voor de Leer. Zij hebben geen enkele zeggenschap over de organisatie van de Orde. Vrouwelijke voorgangers heten ook wel ‘Doctore’, mannelijke ook wel ‘Profeet’. De voorgangers zijn onderling gelijkwaardig en ook jegens andere cirkelgenoten is er geen hiërarchie. In de Orde zijn voorgangers adviseurs. Behoudens in de erediensten is hun positie reactief: degene die advies zoekt, neemt zelf het initiatief om een gesprek aan te vragen. Transformanten kunnen kiezen tot welke voorganger zij zich wenden en het staat hen vrij een advies al dan niet op te volgen.

Cirkels van geloofsgenoten

Transformanten zijn georganiseerd in cirkels. Een cirkel is een geloofsgemeenschap van Transformanten die conform hun Leer leven. Zo’n cirkel is te vergelijken met een parochie. De eerste cirkel van Transformanten draagt, net als het kerkgenootschap, de naam Orde der Transformanten.

Deelgenoten van een cirkel kunnen desgewenst ervoor kiezen om samen te leven in een leefgemeenschap of andere woonvorm. Het kerkgenootschap heeft geen zeggenschap in of over de samenlevingsvorm waarvoor Transformanten individueel kiezen.